เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เทศบาลนครสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗