คำสั่งปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครสกลนคร

คำสั่งปลัดเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครสกลนคร

 


Print   Email

Related Articles