กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร  ได้ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานจ้างเข้าทำงานใหม่ ของพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ    โดย นายโกมุท  ทีฆธนานนท์  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร  ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งพนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความด้วยความซื่อสัตว์  สุจริต    มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ จะต้องมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครสกลนคร ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕ เรื่อง ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนคร  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติให้แก่บุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเทศบาลให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles