ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


Print   Email

Related Articles