ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-ลูก) ส่วนต่อขยายภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง (กลุ่มงานที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-ลูก) ส่วนต่อขยายภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง (กลุ่มงานที่ 1)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles