ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆ ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ และสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆ ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ
และสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร

 


Print   Email

Related Articles