ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร (กลุ่มงานที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร (กลุ่มงานที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 


Print   Email

Related Articles