ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะบริเวณลานพระบรมรูป ร.๕ สวนสาธารณะหนองทรายขาว และหอพระ (กลุ่มงานที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ การจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะบริเวณลานพระบรมรูป ร.๕ สวนสาธารณะหนองทรายขาว
และหอพระ (กลุ่มงานที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 


Print   Email

Related Articles