ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเหมาดูแลสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก) ส่วนต่อขยายภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง (กลุ่มงานที่ ๑) ประจำป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ การจ้างเหมาดูแลสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก)
ส่วนต่อขยายภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง (กลุ่มงานที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 


Print   Email

Related Articles