ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดถนน และพื้นที่ภายในเขตชุมชนเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดถนน และพื้นที่ภายในเขตชุมชนเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๑)

 


Print   Email

Related Articles