ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเหมาบุคลลภายนอกทำความสะอาดในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๒)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ การจ้างเหมาบุคลลภายนอกทำความสะอาดในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๒)

 


Print   Email

Related Articles