ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคูเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles