ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles