ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆของเทศบาลนครสกลนคร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles