ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  สวนหย่อมและเกาะกลางถนนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ 
สวนหย่อมและเกาะกลางถนนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles