ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (กลุ่มงานที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (กลุ่มงานที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles