วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เข้าพบนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ณ ห้องปฏฺิบัติราชการ เพื่อหารือการจัดงาน " สกลนคร เมืองแห่งคราม"

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
เข้าพบนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ณ ห้องปฏฺิบัติราชการ เพื่อหารือการจัดงาน
" สกลนคร เมืองแห่งคราม" มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมกระตุ้น เศรษฐกิจ และสร้างให้สกลนครเป็นศูนย์กลาง
ในการผลิตและจำหน่ายผ้าคราม วางแผนจัดงานในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในพื้นที่สระพังทอง ซึ่งภายในงาน
จะมีการจัดนิทรรศการ การเสวนา การแสดงผ้าคราม จำหน่ายอาหาร การแสดงของศิลปินต่างๆ มากมาย
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles