วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลนครสกลนคร(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เทศบาลนครสกลนคร(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles