วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exwrcuse : TTX) ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น (อัคคีภัย) ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร ปร

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exwrcuse : TTX) ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น (อัคคีภัย) ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

2

2

2

2

2

 

Print   Email

Related Articles