ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562

บุคลากรเทศบาลนครสกลนคร รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562

               80511                   80512

               80513                   80575