เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสกลนคร
นำเช็คเงินสดช่วยเหลือเบื้องต้นมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ( ผู้ประสบวาตภัย และ ผู้ประสบอัคคีภัย )
ณ ชุมชนวัดศรีชมพู ,ชุมชนวัดแจ้ง- ศรีบุญเรือง , ชุมชนธาตุดุม ๒ ,ชุมชนนาอ้อย ๒ , ชุมชนหนองมันปลา ๒ จ.สกลนคร