เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘
 กรกฎาคม ๒๕๖๗
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครสกลนคร ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร