เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

 

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

นายโกมทุ  ทีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

 โทร 0-4271-1203 ต่อ 2208

 

 

 

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

Charles Edwards

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Pascal Johnson

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้า

Layla Miller

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

Rocco Rogers

ผู้จัดการฝ่ายลงทุน

ทีมประสานงาน

Asher Peterson

ทีมประสานงาน

Cara Harris

ทีมประสานงาน

Lily Gonzalez

ทีมประสานงาน

Ekon Lewis

ทีมประสานงาน

Asher Peterson

ทีมประสานงาน

Cara Harris

ทีมประสานงาน

Lily Gonzalez

ทีมประสานงาน

Ekon Lewis

ทีมประสานงาน